TERMA & SYARAT

Pengenalan

Terma dan syarat ini mengawal penggunaan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda menerima terma dan syarat ini sepenuhnya. Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan syarat ini atau mana-mana bahagian terma dan syarat ini, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Laman web ini menggunakan cookie. Dengan menggunakan laman web ini dan bersetuju dengan terma dan syarat ini, anda bersetuju dengan penggunaan cookie dari www.awal.my mengikut syarat-syarat dasar privasi www.awal.my.

Lesen untuk Menggunakan Laman Web

Melainkan dinyatakan sebaliknya, www.awal.my dan/atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelek dalam laman web dan bahan di laman web ini. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak harta intelek ini dikhaskan.

Anda boleh melihat, memuat turun dan berkongsi untuk tujuan perkongsian sahaja, dan mencetak halaman dari laman web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

 • Menerbitkan bahan dari laman web ini (termasuk terbit semula di laman web lain) tanpa persetujuan kami.
 • Menjual, menyewa atau bahan sub-lesen dari laman web.
 • Terbit balik, Salinan pendua, menyalin atau mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan pengiklanan.
 • Mengedit atau mengubah apa-apa bahan di laman web.
 • Mengagihkan semula bahan dari laman web ini (kecuali kandungan khusus dan secara nyata disediakan untuk pengedaran semula).

Penggunaan Boleh Diterima

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dengan cara apa pun yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kecelaan laman web atau merosakkan ketersediaan atau kebolehcapaian laman web, atau dengan apa cara yang menyalahi undang-undang, aktiviti haram, penipuan atau berbahaya, atau berkaitan dengan apa-apa tujuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang, aktiviti haram, penipuan atau tujuan berbahaya.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menyalin, menyimpan, menyiarkan, memindahkan, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) sebarang spyware, virus komputer, kuda Trojan (kuda Troy), worm, logger keystroke, rootkit atau lain-lain perisian komputer berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik (termasuk tanpa batasan pengikatan, perlombongan data, pengambilan atau penyarian data dan pungutan data) pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa izin bertulis dari www.awal.my.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menghantar atau menyiarkan komunikasi pengiklanan tanpa keizinan.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk sebarang tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa izin bertulis dari www.awal.my.

Akses Terhad

Akses ke bahagian tertentu dalam laman web ini adalah terhad. www.awal.my berhak membataskan akses ke bahagian web ini, atau sememangnya laman web keseluruhan ini, mengikut budi bicara www.awal.my.

Jika www.awal.my memberikan anda ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan disimpan sulit.

Kandungan Pengguna

Dalam terma dan syarat ini, kandungan pengguna anda bermaksud bahan (termasuk tanpa batasan teks, imej, bahan audio, bahan video dan bahan audio-visual) yang anda serahkan ke laman web ini, untuk tujuan apa pun.

Anda memberikan kepada www.awal.my satu lesen tanpa royalti di seluruh dunia, tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, tanpa royalti untuk menggunakan, mengeluarkan, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media yang ada atau yang akan datang. Anda juga memberikan kepada www.awal.my hak untuk sub-lesen hak-hak ini, dan hak untuk membawa tindakan untuk pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak boleh menyalahi undang-undang atau secara haram, tidak boleh melanggar mana-mana hak undang-undang pihak ketiga dan tidak boleh menimbulkan tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau www.awal.my atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah undang-undang yang berkenaan).

Anda tidak boleh menyerahkan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang telah atau pernah menjadi subjek sebarang prosiding undang-undang yang terancam atau sebenar atau aduan yang serupa.

www.awal.my berhak untuk menyunting atau membuang sebarang bahan yang dihantar ke laman web ini, atau disimpan di server www.awal.my, atau di-host atau diterbitkan di laman web ini.

Tiada Jaminan

Laman web ini disediakan tanpa apa-apa representasi atau jaminan, nyata atau tersirat. www.awal.my tidak memberi representasi atau jaminan berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan yang disediakan di laman web ini.

Tanpa prasangka seperti yang telah disebut, www.awal.my tidak menjamin bahawa:

 • Laman web ini akan sentiasa tersedia, atau boleh didapati sama sekali, atau
 • Maklumat di laman web ini lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada di laman web ini yang menjadi suatu kesalahan, atau dimaksudkan untuk membentuk apa-apa nasihat. Jika anda memerlukan nasihat berhubung dengan apa-apa perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus merujuk kepada profesional yang sesuai.

Had Liabiliti

www.awal.my tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang hubungan, undang-undang perbuatan salah atau pelanggaran hak (selain daripada di bawah kontrak) yang membawa kepada liabiliti undang-undang, atau sebaliknya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau sebaliknya berkaitan dengan laman web ini:

 • Sebahagian besar laman web ini disediakan secara percuma,
 • Untuk sebarang kehilangan langsung
 • Untuk sebarang kerugian tidak langsung, khas atau turutan; atau
 • Untuk sebarang kerugian perniagaan, kehilangan pendapatan, pendapatan, keuntungan atau jangkaan penjimatan, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau muhibah, atau kehilangan atau rasuah maklumat atau data.

Keterbatasan liabiliti ini dikenakan sekalipun jika www.awal.my telah dinasihatkan dengan jelas tentang potensi kerugian.

Pengecualian

Tiada dalam pengecualian laman web ini akan menafikan atau membatasi sebarang jaminan yang terkandung  dalam undang-undang yang menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau membatasi, dan tiada apa pun dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan liabiliti www.awal.my berkenaan dengan mana-mana:

 • Kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian www.awal.my;
 • Penipuan atau salah nyata di bahagian www.awal.my; atau
 • Perkara yang akan menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang untuk www.awal.my untuk mengecualikan atau mengehadkan, atau mencuba atau menganggap untuk mengecualikan atau mengehadkan, liabilitinya.

Semakan Berpatutan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan batasan liabiliti yang ditetapkan dalam penafian laman web ini adalah berpatutan.

Sekiranya anda tidak fikir ia munasabah, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.

Pihak Lain

Anda menerima bahawa, sebagai entiti liabiliti terhad, www.awal.my mempunyai kepentingan untuk menghadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan secara peribadi terhadap pegawai atau pekerja www.awal.my berkenaan dengan apa-apa kerugian yang anda alami berkaitan dengan laman web.

Tanpa menjejaskan perenggan yang terdahulu, anda bersetuju bahawa batasan jaminan dan liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi pegawai, pekerja, ejen, anak syarikat, pengganti, penerima dan subkontraktor www.awal.my dan juga www.awal.my

Peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Sekiranya mana-mana peruntukan penafian laman web ini, atau dijumpai, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang yang terpakai, yang tidak akan menjejaskan pengawalan ketentuan lain dari penafian laman web ini.

Pampasan

Anda dengan ini bertanggung jawab dengan kerugian www.awal.my dan berjanji untuk membayar kerugian www.awal.my terhadap apa-apa kerugian, ganti rugi, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa batasan perbelanjaan guaman dan apa-apa jumlah yang dibayar oleh www.awal.my kepada pihak ketiga dalam penyelesaian tuntutan atau pertikaian atas nasihat penasihat undang-undang www.awal.my) yang ditanggung atau dialami oleh www.awal.my yang timbul daripada sebarang pelanggaran oleh anda tentang sebarang peruntukan terma dan syarat ini [atau timbul daripada sebarang tuntutan bahawa anda telah melanggar sebarang ketentuan terma dan syarat ini].

Pelanggaran Terma dan Syarat ini

Tanpa menjejaskan hak lain di www.awal.my di bawah terma dan syarat ini, sekiranya anda melanggar terma dan syarat dalam apa-apa cara, www.awal.my boleh mengambil tindakan sedemikian seperti yang dijangkakan oleh www.awal.my untuk menangani pelanggaran, termasuk menangguhkan capaian anda ke laman web, melarang anda melayari laman web, menghalang komputer menggunakan alamat IP anda daripada melayari laman web, menghubungi penyedia perkhidmatan internet anda untuk meminta mereka menghalang capaian anda ke laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.

Variasi

www.awal.my boleh menyemak semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang disemak akan diguna pakai untuk penggunaan laman web ini dari tarikh penyiaran terma dan syarat yang disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda sudah biasa dengan versi semasa.

Penyerahan

www.awal.my boleh memindahkan, sub-kontrak atau sebaliknya berurusan dengan hak dan/atau kewajipan www.awal.my di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan persetujuan anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau sebaliknya menguruskan hak dan/atau kewajipan anda di bawah terma dan syarat ini.

Kebolehasingan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa berwibawa lain untuk menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain akan terus berkuatkuasa. Sekiranya mana-mana peruntukan yang menyalahi undang-undang dan/atau tidak boleh dikuatkuasakan akan sah atau boleh dikuatkuasakan sekiranya sebahagian daripadanya dipadam, bahagian itu akan dianggap dipadamkan, dan selebihnya peruntukan akan terus berkuatkuasa.

Undang-undang dan Bidang Kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir  dan ditafsirkan selaras dengan Undang-undang Malaysia, dan sebarang pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah Malaysia.

Laman web rasmi www.awal.my

AWALHOME

Alamat berdaftar www.awal.my

AL-AMEEN SERVE HOLDINGS SDN. BHD.

(378533T) AJL 931362 2-1, Tingkat 1, Jalan 9 / 23A, Medan Makmur di Jln Usahawan, 53200 Setapak, Kuala Lumpur Malaysia